تاثیر اکسایش الیاف بازیافتی بر روی خواص مقاومتی مقوای فلوتینگ

کاغذ لاینر رنگی

با توجه به محدودیتهای موجود در خصوص تامین منابع چوبی و کاهش بهره برداری از جنگلها با مطرح شدن بحث صیانت از جنگل، لزوم بکارگیری از منابع بازیافتی و کاهش سهم خمیر بکر ضروری به نظر میرسد. بازیافت الیاف کاغذهای باطله با وجود مزیتها و پتانسیلهای زیاد، سبب کاهش اغلب خواص مقاومتی کاغذ میشود که این مسئله یکی از مشکلات اساسی اکثر تولیدکننده های کاغذه ا ی مورد استفاده در بسته بندی است. فرآورده های حاصل از کاغذ باطله باید بتوانند در سطح ملی و بین المللی با فرآورده های حاصل از خمیر دست اول رقابت کنند. در این تحقیق، از کارتن های کناره بری عاری از مواد آلایندههای فیزیکی استفاده شد. مرحله تیمار شیمیایی با پروکسید هیدروژن در دو سطح ۳ و ۴ درصد انجام گرفت. اندازه گیری ویژگیهای خمیر کاغذ طبق دستورالعمل های آیین نامه انجام گرفت. نتایج بدست آمده از تیمار شیمیایی اکسایشی نشان داد با افزایش دوز مصرف پروکسید هیدروژن، ویژگیهای مقاومتی کاغذ فلوتینگ نیز افزایش قابل توجهی یافته است.

مقدمه

با توجه به محدودیتهای موجود در خصوص تامین منابع چوبی و کاهش بهره برداری از جنگلها با مطرح شدن بحث صیانت از جنگل، لزوم بکارگیری از منابع بازیافتی و کاهش سهم خمیر بکر ضروری به نظر میرسد. بازیافت الیاف کاغذهای باطله با وجود مزیتها و پتانسیلهای زیاد، سبب کاهش اغلب خواص مقاومتی کاغذ میشود که این مسئله یکی از مشکلات اسا سی اکثر تولیدکنندههای کاغذهای مورد استفاده در بسته بندی است. فرآوردههای حاصل از کاغذ باطله باید بتوانند در سطح ملی و بین المللی با فرآوردههای حاصل از خمیر دست اول رقابت کنند. کاغذ باطله را باید از این زاویه ارزیابی کنیم که از محصول چه انتظاراتی داریم و هزینه دستیابی به خواص مورد نظر چقدر است. خواص مورد توجه در محصول عبارتند از: خواص مقاومتی ، پایداری خواص در برابر تغییر رطوبت، ویژگی های سطحی و خواص نوری. افزایش سهم خمیر OCC در فرنیش نهایی انواع تولیدات فلوتینگ با توجه به ماهیت این نوع خمیر، توجه به تقویت پارامترهای کیفی و مقاومتی این تولیدات را دو چندان مینماید، لذا یافتن راه کار مناسب برای بهبود کیفی این محصولات حائز اهمیت میباشد.

کوشش های زیادی در زمینه ارتقا ویژگی های الیاف بازیافتی با استفاده از تکنیک های مختلف صورت گرفته است که شامل: تیمار مکانیکی، تیمار شیمیایی، افزودنیهای شیمیایی، جزء جزء سازی و اختلاط با الیاف دست اول میباشد. تیمارهای مکانیکی از جمله پالایش برای بهبود کیفیت الیاف بازیافتی موثر است، ولی این تیمار سبب کاهش طول الیاف و میزان آبگیری می شود. از طرف دیگر ویژگی الیاف بازیافتی را، با استفاده از مواد شیمیایی معمول مثل هیدروکسید سدیم و سولفونه شدن میتوان بهبود بخشید. علاوه بر قلیا و سولفیت، عوامل اکسایشی دیگری مثل پروکسید هیدروژن، پراستیک اسید و ازن نیز در تیمار شیمیایی موثر میباشند. بحث تیمار شیمیایی مبنی بر آرایش و شکلگیری گروه های اسیدی بر روی دیواره الیاف، انعطاف پذیری، واکشیدگی در محیط آبی و افزایش توانایی تطابق و پیوندیابی الیاف در طی فرآیند کاغذسازی است. تیمار قلیایی خمیرکاغذ یک روش موثر و ساده است که میتواند در دمای پایین نیز انجام شود. تیمار قلیایی خمیر حاوی الیاف مکانیکی با لیگنین زیاد ، سبب تیره شدن و کاهش درجه روشنی آن میشود. فلذا با توجه به درصد بالای لیگنین الیاف بازیافتی کارتن های باطله، استفاده تیمار اکسایشی با پروکسید مطلوب تر میباشد.

اطلاعیه: بعد از چندین سال وب سایت به دامنه جدید منتقل گردید.
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟