بررسی تأثیر مستقل و ترکیبی افزودنیهای مختلف بر خواص کاغذ لاینر و فلوتینگ از OCC

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی مقایسه ای اثر مجزا و ترکیبی نانولیگنوسلولز، پلی اکریل آمید کاتیونی، نشاسته کاتیونی و الیاف بلند وارداتی در ساخت کاغذ لاینر و فلوتینگ بازیافتی انجام شد. تیمارهای مستقل خمیرکاغذ کارتن کهنه (OCC) با افزودنیها شامل ۱۵ درصد خمیرکاغذ الیاف بلند پالایش شده، ۶ درصد نانوالیاف لیگنوسلولزی، ۱.۵ درصد نشاسته کاتیونی و ۱۵ درصد پلی اکریل آمید کاتیونی بودند. تیمارهای ترکیبی شامل ۶ درصد نانوالیاف لیگنوسلولزی و ۵ / ۱ درصد نشاسته و نیز ۶ درصد نانوالیاف لیگنوسلولزی و ۱۵ درصد پلی آکریل آمید کاتیونی بودند. از تیمارهای ذکرشده کاغذهای دست ساز با گراماژ ۱۲۷ گرم بر مترمربع ساخته شد و در نهایت خواص فیزیکی، مکانیکی و ساختار میکروسکوپی این کاغذها آزمون گردید. نتایج نشان داد با افزودن الیاف بلند وارداتی و نانو الیاف لیگنوسلولزی دانسیته کاغذ دست ساز نسبت به شاهد کاهش یافته است. همه افزودنیهای مختلف بهصورت مجزا و ترکیبی، موجب افزایش مقاومت کششی و ترکیدن کاغذهای دست ساز شد. همچنین مقاومت به پاره شدن کاغذهای دست ساز به جز تیمار ترکیبی نانو و نشاسته کاتیونی نسبت به شاهد افزایش یافت. استفاده از ۶ درصد نانولیگنوسلولزی و ۱۵ / ۰ درصد پلیاکریلآمید کاتیونی منجر به بیشترین افزایش در مقاومتهای له شدگی کاغذ دست ساز نسبت به شاهد شده است. عکسهای میکروسکوپ الکترونی حکایت از کاهش نسبی خلل وفرج در کاغذهای دست ساز تهیه شده از تیمارهای ترکیبی دارد که میتواند بر قابلیت آبگیری خمیرکاغذ  OCC اثر منفی داشته باشد.

اطلاعیه: بعد از چندین سال وب سایت به دامنه جدید منتقل گردید.
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟