ارزیابی خمیرهای کاغذ بازیافتی OCC + مقاله چاپی تحقیقاتی ۱۳۹۰

کاغذ لاینر

چکیده

در این تحقیق کیفیت خمیرهای کاغذ بازیافتی OCC جمع آوری شده توسط شرکت های مختلف در مقایسه با خمیرکاغذ NSSC شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران و نیز تأثیر اختلاط خمیرکاغذ OCC در اختلاط با خمیرکاغذ NSSC مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه تأثیر پالایش بر ویژگی های مقاومتی کاغذهای لایه کنگره ای (فلوتینگ) ساخته شده از خمیرهای کاغذ بازیافتی OCC و همچنین اختلاط خمیرکاغذ OCC با خمیرکاغذ NSSC ارزیابی شد .

بازیافت کاغذ و اسـتفاده دوبـاره از آن بـه دلایـل زیـست محیطی و اقتـصادی، اهمیـت بیـشتری پیـدا نمـوده، بـه طوریکه بسیاری از کـشورهای تولیـد کننـده کاغـذ کـه پیشتر از منابع چوبی و یا دیگر منابع لیگنو سلولزی برای تولید خمیر دست اول اسـتفاده مـی نمودنـد، امـروزه بـه جمع آوری و بازیافت کاغذ و حتی واردات کاغذهای باطله از دیگر کشورها، اقدام نموده و بـا اسـتفاده از خمیرهـای کاغذ بازیافتی ، انواع فرآورده های کاغـذی و بـا مـصارف ویژه را تولید و به بازار عرضه می نمایند.

نتایج به دست آمده نشان داد که خمیرکاغذ NSSC در مقایسه با خمیرکاغذ OCC از کلاسه بند ی الیاف بهتر و و یژگی ها ی مقاومتی بیشتری برخوردار بود . همچنین کیفیت خمیرهای کاغذ بازیافتی OCC تهیه شده از شرکت های تولیدکننده به دلیل گوناگون بودن مواد اولیه و فرایند تولید، متفاوت بوده و این موضوع باعث ایجاد نوسان های کیفی در فرآورده نهائی خواهد شد . پالایش خمیرهای کاغذ بازیافتی OCC ، منجر به افزایش و یژگی های مکانیکی کاغذ شد . همچنین نتایج حاصل از ورقه های دست ساز آزمایشگاهی و نیز مقایسه کاغذهای لایه کنگره ای تهیه شده با درصدهای مختلف خمیرهای کاغذ بازیافتی نشان می دهد که در نتیجه مصرف خمیرهای بازیافتی OCC، بیشتر مقاومت های مکانیکی کاغذ کاهش یافته و تنها مقاومت به پارگی کمی افزایش یافت اما اختلاف معنی دار بین مقادیر مقاومت ها دیده نشد.

به طور کلی نتایج به دست آمده نشان داد که با احداث یک واحد مستقل تهیه خمیرکاغذ بازیافتی OCC در کارخانه صنایع چوب وکاغذ مازندران و یا تکمیل و تجهیز سامانه آماده سازی و پالایش مناسب خمیرهای کاغذ بازیافتی می توان ضمن تولید کاغذ لایه کنگره ای با کیفیت یکنواخت و بهینه، نسبت به افزایش مصرف خمیرهای کاغذ بازیافتی OCC اقدام نمود.


اطلاعیه: بعد از چندین سال وب سایت به دامنه جدید منتقل گردید.
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟